Anunţuri

[11.07.2017] Lista cererilor de finanțare aprobate in etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul POCU/75/4/16/

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista cererilor de finanțare care au fost aprobate in etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/75/4/16/ Consolidarea capacității intreprinderilor de economie sociala de a funcționa intr-o manieră auto-sustenabilă- SOLIDAR Sprijin pentru consolidarea economiei sociale.

In data de 10.07.2017, solicitanții vor fi informați prin sistemul informatic MySmis2014+ cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare. Solicitanții ale căror cereri de finanțare se regăsesc in listele atașate, dar nu au primit notificarea privind rezultatul evaluării, pană la sfarșitul zilei de 10.07.2017 sunt rugați să contacteze AM POCU la adresa de email cabinet.posdru@fonduri-ue.ro.

Eventualele contestaţii se vor depune de solicitant in MySMIS 2014+ in termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestație in sistemul informatic MySmis”.

 

[11.07.2017] Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate/respinse in etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul POCU/89/3/7/

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate/ respinse in etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/89/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană/Diaspora Start Up.

Ca urmare a finalizării etapei de evaluare tehnică și financiară (inclusiv solicitarea de clarificări și ajustări bugetare, unde a fost cazul), au fost aprobate spre finanțare 32 de cereri de finanțare in valoare totală de aproximativ 76 mil euro.

In data de 10.07.2017, solicitanții vor fi informați prin sistemul informatic MySmis2014+ cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare. Solicitanții ale căror cereri de finanțare se regăsesc in listele atașate, dar nu au primit notificarea privind rezultatul evaluării, pană la sfarșitul zilei de 10.07.2017 sunt rugați să contacteze AM POCU la adresa de email cabinet.posdru@fonduri-ue.ro.

Eventualele contestaţii se vor depune de solicitant in MySMIS 2014+ in termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestație in sistemul informatic MySmis”.

 

[06.07.2017] Consultare Publică POCU GS: ”Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă PES”

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene publică in consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă PES”.

Tipurile de activități care vor fi finanțate in contextul acestui apel de proiecte sunt in principal cele care vizează modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă, precum serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă și satisfacerea nevoilor pieței forței de muncă.

Propunerile sau observațiile privind imbunătățirea documentelor se pot transmite pană la data de 17.07.2017 la adresa de e-mail: neets@fonduri-ue.ro.

Ghidul Solicitantului Condiții Specifice este aferent Axei prioritare 3: Locuri de muncă pentru toți; Obiectivul specific 3.10: Adaptarea structurilor SPO de la nivel național și teritorial prin introducerea unor noi instrumente / sisteme / proceduri / servicii / mecanisme etc. privind nevoile și dinamica pieței muncii/ corelarea cererii cu oferta de forță de muncă, monitorizarea indicatorilor relevanți din perspectiva pieței muncii, monitorizarea și evaluarea serviciilor furnizate de SPO, dezvoltarea bazei de date SPO cu tinerii NEETs, șomeri de lungă durată, grupuri vulnerabile respectiv Obiectivul specific 3.11: Creșterea satisfacției clienților SPO, a diversității și gradului de cuprindere a serviciilor oferite angajatorilor și persoanelor aflate in căutarea unui loc de muncă.

sus

[06.07.2017] Consultare Publică POCU GS: “Măsuri de outplacement – adaptarea lucrătorilor disponibilizați/ concediați la schimbare

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene publică in consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice “Măsuri de outplacement – adaptarea lucrătorilor disponibilizați/concediați la schimbare”.

Tipurile de activități care vor fi finanțate in contextul acestui apel de proiecte sunt in principal cele care vizează creșterea șanselor de reintegrare pe piața muncii a lucrătorilor care urmează să fie disponibilizați/concediați prin furnizarea de măsuri de outplacement.

Propunerile sau observațiile privind imbunătățirea documentelor se pot transmite pană la data de 17.07.2017 la adresa de e-mail: formare.competitive@fonduri-ue.ro.

Ghidul Solicitantului Condiții Specifice este aferent Axei Prioritare 3 – Locuri de muncă pentru toți; Obiectivul Tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă; Prioritatea de Investiții 8.v: Adaptarea lucrătorilor, intreprinderilor și antreprenorilor la schimbare; Obiectivul Specific: 3.9.: Creșterea șanselor de reintegrare pe piața muncii a lucrătorilor care urmează să fie disponibilizați/concediați prin furnizarea de măsuri de outplacement.

 

[05.07.2017] Consultare: Ghidul specific privind depunerea şi selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală

 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene publică in consultare Ghidul specific privind depunerea şi selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală in cadrul etapei a II-a a Mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC).

Apelul se adresează Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) constituite / aflate in curs de constituire in mediul urban (orașe cu o populație de peste 20.000 locuitori), care işi propun să implementeze Strategii de Dezvoltare Locală destinate comunităţilor marginalizate urbane, printr-o abordare integrată şi complementară a investițiilor in infrastructură şi a investiţiilor soft (de educație şi formare profesională, ocupare, servicii sociale şi socio-medicale etc.).

Strategiile de Dezvoltare Locală DLRC vizează zonele cele mai afectate de sărăcie şi excluziune socială de la nivelul orașelor (zonele marginalizate urbane), astfel incat comunitățile din aceste zone să poată beneficia de soluții integrate şi personalizate care să le permită depășirea situației de vulnerabilitate.
Finanțarea disponibilă pentru implementarea unor astfel de Strategii de Dezvoltare Locală este de cca. 167 mil. Euro pentru orașele din regiunile mai puțin dezvoltate şi 20 mil. Euro pentru orașele din regiunea București-Ilfov, inclusiv Municipiul București. Sprijinul financiar provine atat din POCU - OS 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din orașe cu o populație de peste 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC, cat si din POR - OS 9.1: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.
Prezentul Ghid oferă Modelul-cadru pentru Strategiile de dezvoltare Locală care vor participa la procesul de selecție, precum si criteriile pe care acestea trebuie să le indeplinească pentru a fi selectate pentru finanțare.
In urma procesului de selecţie va fi aprobat bugetul indicativ al SDL, care va fi disponibil pentru implementarea proiectelor POR şi POCU propuse in cadrul Strategiei.
Proiectele POR şi POCU aferente SDL vor fi selectate, ulterior, in cadrul etapei a III-a a Mecanismului DLRC.
Vă rugăm să transmiteți observaţiile/propunerile dumneavoastră privind imbunătățirea documentelor mai sus menţionate, la adresa de e-mail:
contact.programare@fonduri-ue.ro, pană la data de 14.07.2017.

 

[14.06.2017] AM POCU prelungește pană la 23 iunie termenele de depunere pentru apelurile POCU aferente OS 4.1 și 4.2

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU) publică ordinele privind prelungirea pană la data de 23.06.2017, ora 16.00, a perioadei depunerii cererilor de finanțare in cadrul apelurilor aferente Obiectivelor Specifice 4.1 și 4.2, respectiv:

POCU/138/4/1/Reducerea numărului de comunității marginalizate in care există populație aparținand minorității roma (acele comunitați in care populația aparținand minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate in risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate - Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360*) in comunitățile marginalizate in care există populație aparținand minorității rome - Regiuni mai puțin dezvoltate;

POCU/139/4/1/Reducerea numărului de comunității marginalizate in care există populație aparținand minorității roma (acele comunitați in care populația aparținand minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate in risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate - Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360*) in comunitățile marginalizate in care există populație aparținand minorității rome - Regiuni dezvoltate;

POCU/140/4/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate (non-roma) aflate in risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate - Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360*) in comunitățile marginalizate - Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360*) in comunitățile marginalizate.

 sus

[16.05.2017] Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate in cadrul apelurilor POCU/18/4/4.1 și POCU/20/4/4.2

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU) publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate in etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelurile de proiecte:
• POCU/18/4/4.1 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) in comunitățile marginalizate in care există populație aparținand minorității rome - Regiuni mai puțin dezvoltate”;
• POCU/20/4/4.2 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) in comunitățile marginalizate”.

Ca urmare a finalizării etapei de evaluare tehnică și financiară (inclusiv solicitarea de clarificări și ajustări bugetare, unde a fost cazul), au fost aprobate spre finanțare:
30 de cereri de finanțare in cadrul apelului de proiecte POCU/18/4/4.1, respectiv
25 de cereri de finanțare in cadrul apelului de proiecte POCU/20/4/4.2.

In cursul zilei de 12 mai 2017, atat solicitanții cererilor de finanţare admise, cat și solicitanții cererilor de finanțare respinse in etapa de evaluare tehnică și financiară vor fi informați prin sistemul informatic MySMIS2014. Solicitanții care nu au primit pană la sfarșitul zilei de 12 mai 2017 Notificarea privind rezultatul evaluării tehnice şi financiare sunt rugați să contacteze AM POCU la adresa de e-mail cabinet.posdru@fonduri-ue.ro.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant in MySMIS2014 in termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestație in sistemul informatic MySmis”.

[16.05.2017] Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman prelungește termenele de depunere pentru apelurile POCU aferente OS 5.1

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) anunță prelungirea pană in data de 22.05.2017, ora 16.00 a perioadei de depunere cereri de finanțare in cadrul apelurilor aferente Obiectivului Specific 5.1, respectiv:

• POCU/137/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținand minorității romă, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC – Regiuni mai putin dezvoltate;

• POCU/134/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținand minorității romă, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC- Regiune mai dezvoltată (București-Ilfov).

Prelungirea termenului de depunere se face in contextul deficiențelor constatate luna trecută la nivelul unei baze de date din componența sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor (gestionat de Ministerul Administrației și Internelor), deficiențe care au avut ca rezultat dificultăți la inregistrarea in MySMIS2014 a utilizatorilor noi, identificați cu datele personale. Problemele tehnice au fost remediate in 12 aprilie.

   sus

[16.05.2017] Consultare publică POCU: GS pentru organizarea de programe de depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al tuberculozei

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU), din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, publică in consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente”, aferent obiectivului specific 4.9. „Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii”.

Apelul de tip noncompetitiv finanțează acțiuni care vizează furnizarea serviciilor de sănătate esențiale, orientate către prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei.

Vă rugăm să transmiteți observaţiile/propunerile dumneavoastră privind imbunătățirea documentelor mai sus menţionate, la adresa de e-mail: screening.pocu@fonduri-ue.ro pană la data de 25.05.2017.

 

[10.05.2017] Lista cererilor de finanțare aprobate in etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/86/5/1/

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista cererilor de finanțare care au fost aprobate in etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/86/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținand minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC.

In data de 9.05.2017, solicitanții vor fi informați prin sistemul informatic MySmis2014+ cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare. Solicitanții ale căror cereri de finanțare se regăsesc in listele atașate, dar nu au primit notificarea privind rezultatul evaluării, pană la sfarșitul zilei de 9.05.2017 sunt rugați să contacteze AM POCU la adresa de email cabinet.posdru@fonduri-ue.ro .

Eventualele contestaţii se vor depune de solicitant in MySMIS 2014+ in termen de 5 zile lucrătoare (10 mai 2017- 16 mai 2017) de la data transmiterii notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestație in sistemul informatic MySmis”.

  sus

[10.05.2017] Listele parțiale (cu excepția cererilor de finanțare aflate in etapa de contestații pe faza A-conformitate administrativă și eligibilitate) ale cererilor de finanțare aprobate, respectiv respinse in etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/85/5/1/

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică listele parțiale (cu excepția cererilor de finanțare aflate in etapa de contestații pe faza A-conformitate administrativă și eligibilitate) ale cererilor de finanțare care au fost aprobate, respectiv respinse in etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/85/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținand minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC.

In data de 9.05.2017, solicitanții vor fi informați prin sistemul informatic MySmis2014+ cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare. Solicitanții ale căror cereri de finanțare se regăsesc in listele atașate, dar nu au primit notificarea privind rezultatul evaluării, pană la sfarșitul zilei de 9.05.2017 sunt rugați să contacteze AM POCU la adresa de email cabinet.posdru@fonduri-ue.ro .

Eventualele contestaţii se vor depune de solicitant in MySMIS 2014+ in termen de 5 zile lucrătoare (10 mai 2017- 16 mai 2017) de la data transmiterii notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestație in sistemul informatic MySmis”.

 

[12.04.2017] Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman redeschide apelurile de proiecte destinate comunităților marginalizate

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene, lansează variantele finale, imbunătățite, ale Ghidurilor Solicitantului corespunzătoare apelurilor de proiecte POCU 4.1. „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) in comunitățile marginalizate in care există populație aparținand minorității rome - regiuni mai puțin dezvoltate și regiune dezvoltată”, respectiv POCU 4.2. „Dezvoltarea Locală Integrată (DLI 360 grade) in comunitățile marginalizate”. Ghidurile solicitantului au fost relansate in consultare publică din data de 31 martie 2017 pană in 10 aprilie 2017, forma finală a documentelor incluzand propuneri agreate, primite din partea publicului interesat.

Apelurile de proiecte aferente acestor ghiduri de finanțare se deschid in sistemul informatic MySMIS2014 in data de 18 aprilie 2017, ora 10:00 și se inchid in 16 iunie 2017, ora 16:00.

Proiectele care vor fi finanțate vizează comunitățile marginalizate și pornesc de la o abordare integrată, in funcție de nevoile specifice locale. Acțiunile vizează integrarea persoanelor pe piața muncii, incurajarea participării la stagii și scheme de ucenicie/ cursuri de formare profesională, sprijin pentru continuarea educației cu obținerea unor calificări și competențe relevante pentru piața muncii și integrarea profesională, precum și incurajarea și cultivarea spiritului antreprenorial.

Beneficiarii din cadrul apelurilor de proiecte pot fi:

• Autoritățile publice locale cu responsabilități in domeniu, in parteneriat cu actori cu expertiză relevantă pentru acțiunile selectate;
• ONG-uri in parteneriat cu actori cu expertiză relevantă pentru acțiunile selectate.

Alocarea financiară totală pentru Obiectivul Specific 4.1 este de aproximativ 58 milioane euro pentru regiuni mai puțin dezvoltate, respectiv aprox. 3,7 milione euro pentru regiunea dezvoltată (București Ilfov). Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 6 mil. euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate, respectiv de aprox. 3,7 mil. euro pentru regiunea dezvoltată.

Pentru Obiectivul Specific 4.2, alocarea financiară totală este de aprox. 7,4 mil. euro, iar valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 6 mil. euro.

Suma totală alocată apelurilor este cea rămasă disponibilă după parcurgerea primei faze de evaluare a proiectelor depuse in cadrul apelurilor POCU/18/4/4.1, POCU/19/4/4.1 și POCU/18/4/4.2. In conformitate cu prevederile OUG 40/2015 (art. 12, alin.1), cu modificările și completările ulterioare, există posibilitatea supracontractării sumelor alocate, in funcție de calitatea proiectelor evaluate, de rezultatele propuse precum și de indicatorii de Program asumați.
***
Informații suplimentare

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU) are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către Romania in domeniul resurselor umane, continuand astfel investițiile realizate prin Fondul Social European in perioada 2007‐2013 și contribuind la reducerea disparităților de dezvoltare economică și socială dintre Romania și Statele Membre ale UE. In vederea atingerii obiectivelor propuse, in cadrul POCU au fost stabilite 7 Axe Prioritare.

POCU 4.1. „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) in comunitățile marginalizate in care există populație aparținand minorității rome - regiuni mai puțin dezvoltate și regiune dezvoltată” și POCU 4.2. „Dezvoltarea Locală Integrată (DLI 360 grade) in comunitățile marginalizate” fac parte din Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei. Suma totală alocată acestei axe prioritare este de:

• 1.047.023.965 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate din care 65.852.595 Euro rezervă de performanță.
• 63.168.893 Euro pentru Regiunea București-Ilfov din care 4.118.209 Euro rezerva de performanță.

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
Prioritatea de investiții 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii
Obiectivul specific 4.1.: Reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate in care există populație aparținand minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.
Obiectivul specific 4.2.: Reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate.

 sus

[12.04.2017] Informare privind deficiențe la nivelul sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor

 

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunță cetățenii că s-au constatat deficiențe la nivelul unei baze de date din componența sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor.

Astfel, in data de 10.04.2017, s-au constatat disfuncții ale echipamentului informatic dedicat asigurării funcționării unei baze de date, componentă a Sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor, administrat de D.E.P.A.B.D. Menționăm că această bază de date auxiliară deservește și utilizatori din cadrul altor unități ale M.A.I. In scopul repunerii in funcţiune a echipamentului, in cel mai scurt timp posibil, specialiștii D.E.P.A.B.D. desfășoară activități susținute.

 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) anunță solicitanții de fonduri europene care utilizează sistemul MySMIS2014 că, avand in vedere că baza de date amintită este folosită și la validarea utilizatorilor noi in MySMIS2014, pentru moment in sistem nu se pot inregistra utilizatori noi care se identifică cu datele personale. Celelalte componente ale sistemului MySMIS2014 nu sunt afectate.

 

In momentul in care deficiența va fi remediată, MAI și MDRAPFE vor anunța public. Pentru a veni in sprijinul potențialilor beneficiari afectați, perioada depunerii de proiecte pentru apelurile cu termen limită deschise la acest moment in MySMIS2014 va fi prelungită corespunzător perioadei in care s-au manifestat deficiențele.

[03.04.2017]Consultare publică pentru versiunea revizuită a Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice aferent O.S.4.1

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene publică in consultare versiunea revizuită a Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice aferent obiectivului specific 4.1.”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) in comunitățile marginalizate in care există populație aparținand minorității rome”.

Finanțarea proiectelor in cadrul Obiectivului Specific 4.1 ”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) in comunitățile marginalizate in care există populație aparținand minorității rome” vizează comunitățile marginalizate, avand la bază o abordare integrată fundamentată pe nevoile specifice locale prin acțiuni privind integrarea persoanelor pe piața muncii, prin incurajarea participării la stagii și scheme de ucenicie/cursuri de formare profesională, sprijin pentru continuarea educației cu obținerea unor calificări și competențe relevante pentru piața muncii cu efecte concrete in integrarea profesională, precum și prin incurajarea și cultivarea spiritului antreprenorial.

Vă rugăm să transmiteți observatiile/propunerile dumneavoastră privind imbunătățirea documentelor mai sus menţionate, la adresa de e-mail: dli41.pocu@fonduri-ue.ro pană la data de 10.04.2017. [31.03.2017] AM POCU relansează, in consultare publică, ghidurile solicitantului pentru apelurile privind dezvoltarea locală integrată in comunitățile marginalizate

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) relansează, in 31 martie 2017, in consultare publică, ghidurile solicitantului corespunzătoare apelurilor de proiecte POCU 4.1. Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) in comunitățile marginalizate in care există populație aparținand minorității rome - Regiuni mai puțin dezvoltate, POCU 4.1. Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) in comunitățile marginalizate in care există populație aparținand minorității rome - Regiuni dezvoltate respectiv POCU 4.2. Dezvoltarea Locală Integrată (DLI 360) in comunitățile marginalizate.

 Solicitanții vor putea depune propuneri de proiecte in sistemul informatic MySMIS2014 in perioada 10 aprilie - 9 iunie 2017.

 Prin această măsură de relansare, Autoritatea de Management vine in sprijinul comunităților dezavantajate și permite atat aplicanților respinși in cadrul apelurilor anterioare (POCU/18/4/4.1, POCU/19/4/4.1 și POCU/20/4/4.2), cat și altor aplicanți interesați să transmită proiecte.

 Totodată, se asigură respectarea principiului egalității de șanse pentru aplicanți.

 Suma alocată apelurilor este cea rămasă disponibilă din alocarea totală de peste 347 milioane euro (cofinanțare UE și contribuție națională) după prima fază de evaluare a proiectelor depuse in cadrul apelurilor POCU/18/4/4.1, POCU/19/4/4.1 și POCU/20/4/4.2.

 Autoritatea de Management poate suplimenta alocarea in funcție de numărul de proiecte selectate, calitatea acestora și țintele stabilite prin Programului Operațional.

sus

 

 

[09.03.2017] Anunț privind solicitările de clarificări pentru proiectele aferente apelurilor POCU 85/5/1 şi 86/5/1

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, incepand cu data de 7 martie 2017, vor primi prin sistemul informatic mySMIS 2014+ solicitări de clarificări de la comisiile de evaluare a proiectelor depuse in cadrul apelurilor de proiecte:

- POCU/85/5/1 Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținand minorității romă, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC;
- POCU/86/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținand minorității romă, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, in termen de 3 zile lucrătoare, la solicitările primite, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

In conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări, atunci cand evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

 

 

[08.02.2017] Anunț privind solicitarea de clarificări pentru apelurile POCU in evaluare

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman atrage atenția solicitanților că, incepand cu data de 8 februarie 2017, vor primi prin sistemul informatic mySMIS 2014+ solicitări de clarificări de la comisiile de evaluare a proiectelor depuse in cadrul apelurilor de proiecte aferente Obiectivelor Specifice 4.1 „Reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate in care există populație aparținand minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate” respectiv 4.2. „Reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate”.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, in termenul limită, la solicitările primite, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”

In conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări, atunci cand evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

 

[04.01.2017] MFE publică următoarele de intrebări

„Formarea personalului implicat in implementarea programelor prioritare de sănătate”, AP 4/Prioritatea de investiții 9 iv./Obiectiv specific 4.8

Lista actualizată a intrebărilor frecvente - 29 decembrie 2016

“Stagii de practică pentru elevi şi studenţi, in sectorul agroalimentar, industrie şi servicii”, AP 6/Prioritatea de investiții 10.iv / Obiective Specifice (O.S.) 6.13, 6.14

Lista actualizată a intrebărilor frecvente - 29 decembrie 2016

 

 

[04.01.2017] MFE lansează in consultare publică 3 Ghiduri pentru Solicitanți pentru mobilitate si subvenții angajatori.

 

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) lansează astăzi in consultare publică Ghidurile pentru Solicitanți - condiții specifice:

  - AP1 OS 1.1 Măsuri pentru tinerii NEET - Mobilitate și subvenții angajatori (YEI)

  - AP2 OS 2.1 Măsuri pentru tinerii NEET - Mobilitate și subvenții angajatori

  - AP3 OS 3.1 Măsuri pentru șomeri - Mobilitate și subvenții angajatori

Activitățile eligibile propuse sunt:

- Subvenţionarea locurilor de muncă

- Stimularea mobilităţii

- Acordarea primei de activare

Solicitantul eligibil este ANOFM (in calitate de Serviciu Public de Ocupare)

Vă rugăm să ne transmiteți propunerile pană la 10 ianuarie 2017 la adresa NEETs@fonduri-ue.ro .

 

[04.01.2017] MFE publică calendarul lansărilor POCU 2017

 

Calendar lansări POCU 2017 - actualizare 29 decembrie 2016

  sus

    Anunţuri 2016      Anunţuri 2015      Anunţuri 2014