Anunţurile anului 2019

[16.10.2019] POCU: Completări la ghidul „Diaspora Start Up”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene aduce completări ghidului „Diaspora Start Up” prin Ordinul nr. 1837/ 14 octombrie 2019.

[10.10.2019] POCU: Lista de intrebări și răspunsuri referitoare la Ghidul pentru depunerea in MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL – Etapa a III-a

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista de intrebări și răspunsuri frecvente cu privire la prevederile Ghidului solicitantului – condiții speciale pentru depunerea in sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de Grupurile de Acțiune Locale (GAL) in cadrul  Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) – Etapa a III-a a mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității, axa prioritară 5, prioritatea de investiții 9.vi, obiectivul specific 5.1 (O.S.5.1 POCU).

 

[08.10.2019] OIR POS DRU NORD-VEST publică anunţul de prospectare piaţă in vederea achiziţionării de servicii de organizare și efectuare a vizitelor de monitorizare (ad-hoc) și a vizitelor de verificare la fața locului

 

Anunţ

[07.10.2019] POCU – 60 mil. euro pentru proiectele de dezvoltare profesională a persoanelor cu un nivel scăzut de calificare și cu vărsta de peste 40 de ani din zonele defavorizate

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul solicitantului „Creșterea nivelului de calificare a angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Obiectivul specific 6.12. „Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vărsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor invățării dobăndite in contexte non-formale și informale”.

 

Scopul apelului este finanțarea unor proiecte prin mecanismul competitiv dedicat implementării la nivel național a măsurilor destinate creșterii participării la programele de formare profesională continuă, in special pentru acei adulți cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vărsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate.

 

Bugetul apelului de proiecte este de 60 mil. euro și se adresează regiunilor mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia).

 

Activități eligibile finanțării:

Acțiuni de consiliere profesională și tutorat pentru grupul țintă vizat pentru incurajarea participării la programele de formare profesională continuă (FPC), inclusiv in legătură directă cu susținerea proceselor de validare a rezultatelor invățării dobăndite in contexte non-formale și informale, dezvoltarea carierei și căutarea de noi oportunități pentru locuri de muncă;

Sprijin pentru participarea la programele de FPC prin măsuri integrate și flexibile cum ar fi: programe care vizează imbunătățirea abilităților de bază și transversale, atăt profesionale, căt și non-profesionale, precum și a competențelor antreprenoriale;

Acțiuni de evaluare, recunoaștere și validare a rezultatelor invățării dobăndite in contexte non-formale și informale;

Organizarea de campanii/acțiuni de informare și conștientizare pentru promovarea importanței formării profesionale și participării la programele de FPC;

Alte acțiuni inovative pentru creșterea participării la FPC și oferirea unui sprijin educațional individualizat, inclusiv prin activități de cooperare transnațională și transfer de bune practice;

 

Solicitanți eligibili:

Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;

Organizații sindicale/ organizații patronale/ asociații profesionale/ centre publice sau private de validare/certificare a invățării anterioare/ furnizori de FPC autorizați, publici şi private/ furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională/ pentru carieră/ camere de comerț, industrie și agricultură/ ONG-uri.

 

Apelul de proiecte va fi deschis in data de 4 octombrie 2019, ora 16.00 şi se va inchide in  31 decembrie 2019, ora 16.00.

sus

[30.09.2019] Ordinul nr. 1726/25.09.2019 privind completarea Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice "Romania Start Up Plus”

 

    Ministerului Fondurilor Europene a publicat Ordinul nr. 1726/25.09.2019 privind completarea Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice "Romania Start Up Plus”, aferent Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 3- Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific 3.7.

[16.09.2019] POCU: 81 mil. euro pentru reducerea numărului de persoane in risc de sărăcie și excluziune socială

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul solicitantului pentru depunerea in sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL in cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității).

Bugetul apelului este de 81,2 milioane euro, iar proiectele finanțate vor sprijini reducerea numărului de persoane in risc de sărăcie și excluziune socială care provin din orașe/ municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe grupurile roma.

Instrumentul Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității abordează integrat nevoile specifice comunităților marginalizate, in contextul planificării strategice a direcțiilor de acțiune prin intermediul Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL). In actuala perioadă de programare au fost selectate 37 strategii gestionate de Grupurile de Acțiune Locală, dine care 35 strategii pentru in regiunile mai puțin dezvoltate, iar 2 – pentru regiunea București – Ilfov. Grupurile de Acțiune Locală implementează strategiile prin lansarea de apeluri aferente intervențiilor specifice prevăzute in acestea.

Ce finanțează apelul:

• Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii;
• Susținerea antreprenoriatului in cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu;
• Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ medicale/ medico-sociale, inclusiv in cadrul centrelor comunitare integrate;
• Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație;
• Activități de imbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă;
• Asistență juridică;
• Combaterea discriminării și a segregării;

 Cine poate depune proiecte:

• Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate in coordonarea sau subordonate acestora;
• Furnizori publici de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă;
• Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decăt cele formale
• Furnizori de servicii sociale acreditați in condițiile legii;

Proiectele pot fi depuse in sistemul informatic MySMIS in perioada 1 noiembrie – 31 decembrie 2021.

[11.09.2019] Lista finală a proiectelor selectate

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista finală a proiectelor selectate, aferentă apelului POCU/449/4/16/ Consolidarea capacității intreprinderilor de economie socială de a funcționa intr-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru inființarea de intreprinderi sociale”.

 Rezumatul activității de evaluare a apelului POCU/449/4/16, cu o alocare totală de 70 mil. euro:

           307 proiecte depuse, cu o valoare totală de 813,21 mil. euro, din care:

 

 * 178 Proiecte aprobate cu punctaj peste 70 puncte, dintre care:
– 116 proiecte punctaj mai mare sau egal cu 92 puncte, cu o valoare totală de 325,82 mil. euro,
–  62 proiecte cu punctaj sub 92 puncte, cu o valoare totală de 159,58 mil euro;

 

 * 19 Proiecte respinse ETF;
* 110 Proiecte respinse CAE.

 

 Proiectele selectate la finanțare, care au obținut un punctaj mai mare sau egal cu 92 de puncte au intrat deja in procesul de contractare.

sus

[06.09.2019] Consultare publică: Ghid pentru sprijinirea integrării sociale și profesionale a tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează in consultare publică ghidul solicitantului „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție special.

 Apelul este lansat in condițiile in care tinerii instituționalizați au carențe in a interactiona corect cu autoritățile și dificultăți in găsirea și păstrarea unui loc de muncă. Din aceste motive, ei rămăn de cele mai multe ori in afara oricărei forme angajare sau beneficii sociale și sunt ușor de atras in grupuri infracționale. Astfel, rămăn in cercul vicios al săraciei și instituționalizării și se confruntă un risc crescut de excluziune socială: pot rămăne fără adăpost, pot deveni victime alte traficului de ființe umane etc.

 

Activități finanțate:

Dezvoltarea și furnizarea unui program de servicii integrate destinate copiilor și tinerilor care urmează să părăsească sistemul instituționalizat de protecție a copiilor și/sau a tinerilor care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copiilor in ultimii 4 ani

Dezvoltarea si furnizarea unui program integrat de sprijin prin măsuri menite să faciliteze integrarea pe piața muncii a copiilor și tinerilor care urmează să părăsească sistemul instituționalizat de protecție a copiilor și/sau a tinerilor care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copiilor in ultimii 4 ani;

Sprijin acordat tinerilor care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copilului prin acordarea de sprijin financiar pentru asigurarea unei locuințe și a plății utilităților.

 

Tipurile de solicitanți eligibili:

Autorități publice centrale și locale cu responsabilităţi in domeniu;

Furnizori de servicii sociale.

 

Observaţiile şi sugestiile pe marginea ghidului pot fi trimise pănă la data de 16 septembrie 2019, la adresa de e-mail: consultare.pocu@fonduri-ue.ro

[29.08.2019] Consultare publică: Imbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului in corelare cu nevoile pieței muncii

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea in consultare publică a ghidului solicitantului – Condiții Specifice „Imbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului in corelare cu nevoile pieței muncii”

 

Valorificarea potențialului forței de muncă, crearea condițiilor pentru creșterea gradului de participare pe piața muncii și accesul la locuri de muncă de calitate sunt prioritare pentru atingerea obiectivului de 70% rată de ocupare pentru populația in vărstă de 20-64 ani asumat in contextul Strategiei Europa 2020.

 

 Activitățile finanțate in cadrul apelului:

1. Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării, respectiv:

       Servicii de informare și consiliere profesională;

     Servicii de mediere a muncii, organizate și desfășurate in conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

2. Organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților;

3. Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decăt cele formale;

4. Activități de acompaniere, adresate exclusiv persoanelor cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv ”greu ocupabil” și ”foarte greu ocupabil”, in vederea sprijinirii acestora pentru participarea la activitățile proiectului;

 Bugetul este de 2 milioane de euro, din care 1,7 milioane reprezintă contribuția UE, iar restul de 300 de mii de euro reprezintă contribuția națională.

 Observațiile și sugestiile privind ghidul supus consultării publice pot fi trimise pănă la data de 9 septembrie 2019, pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

sus

[28.08.2019] Consultare publică: Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă in străinătate

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează in consultare publică ghidul solicitantului „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă in străinătate”.

Programul este pregătit in contextul in care peste 92.000 copii au părinții plecați la muncă in afara țării. Conform Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, din aceștia, peste 16.000 copii nu au niciun părinte in țară, iar alți 12.000 au unicul părinte plecat la muncă in străinătate.

 Activitățile finanțate in cadrul apelului:

Pachet integrat de servicii destinat preșcolarilor și elevilor din ciclul primar și gimnazial in vederea stimulării participării la educație și prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a scolii;

Asigurarea de servicii de educație parentală și de consiliere socială;

Activități de sprijin pentru stimularea participării la educație și la activitățile de consiliere a copiilor;

Dezvoltarea de parteneriate intre școli, autorități locale, instituții locale, ONG-uri și comunitate.

 Observațiile și sugestiile privind ghidul supus consultării publice pot fi trimise pănă la data de 9 septembrie 2019, pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

[19.08.2019] POCU: Calendarul lansărilor de apeluri

 

Calendarul lansărilor de apeluri POCU – actualizare august 2019

 

[19.08.2019] Lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, in etapa de evaluare tehnică și financiară – apelul „Imbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați” POCU 2014 – 2020

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică 

lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, in etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/464/3/12/Imbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților – Imbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați – Regiuni mai puțin dezvoltate.

     Incepănd cu data de 13 august 2019, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+ cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

     Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile vor fi depuse de solicitant in MySMIS 2014+ in termenul precizat in cadrul notificării privind rezultatul evaluarii tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși in documentul
„Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS 2014+”.

 sus

[19.08.2019] Ordinul nr. 1408/2019 pentru indreptarea erorii materiale constatate in cuprinsul Ordinului nr. 1340/2019 privind modificarea Orientărilor privind accesarea finanțărilor in cadrul POCU

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Ordinul nr. 1408/06.08.2019 pentru indreptarea erorii materiale constatate in cuprinsul Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1340/25.07.2019 privind modificarea Orientărilor privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, aferent apelurilor de proiecte lansate in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

[19.08.2019] Lista proiectelor aprobate/respinse după soluționarea contestațiilor, etapa conformității administrative și eligibilității – apelul „Imbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista cererilor de finanțare care au fost aprobate/respinse după soluționarea contestațiilor, etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității, pentru apelul de proiecte POCU/464/3/12/Imbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților

[06.08.2019] Intrebări și răspunsuri privind implementarea proiectelor POCU finanțate in cadrul obiectivelor specifice 4.1/ 4.2

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică răspunsurile la intrebările beneficiarilor proiectelor finanțate din obiectivele specifice 4.1 și 4.2 care vizează reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate, inclusiv roma, prin implementarea de măsuri integrate:

Intrebări și răspunsuri privind implementarea proiectelor POCU finanțate in cadrul obiectivelor specifice 4.1/ 4.2 – 6 august 2019

AM POCU va actualiza periodic acest document, in funcție de intrebările pe care le va primi din partea beneficiarilor.

[06.08.2019] Apelul ,,Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor in domeniului situațiilor de urgență”, prelungit pănă la 30 august

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capitalul Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Fondurilor Europene a prelungit pănă la data de 30 august 2019, ora 16.00, perioada de depunere a proiectelor in cadrul apelului ,,Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor in domeniului situațiilor de urgență”, axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific: 4.8.: Imbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.

Ordin 1414 din 7 august 2019 privind modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice ,,Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor in domeniului situațiilor de urgență”, aferent POCU 2014 – 2020

[01.08.2019] Intrebări și răspunsuri privind implementarea proiectelor POCU finanțate in cadrul obiectivelor specifice 4.1/ 4.2

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică răspunsurile la intrebările beneficiarilor proiectelor finanțate din obiectivele specifice 4.1 și 4.2 care vizează reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate, inclusiv roma, prin implementarea de măsuri integrate:

Intrebări și răspunsuri privind implementarea proiectelor POCU finanțate in cadrul obiectivelor specifice 4.1/ 4.2

 

AM POCU va actualiza periodic acest document, in funcție de intrebările pe care le va primi din partea beneficiarilor.

sus

[29.07.2019] Prezentarea comparativă a modificărilor aduse anexelor documentului „Orientări privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică prezentarea comparativă intre vechile anexe ale documentului „Orientări privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” și actualele anexe care includ Documentul Unic pentru verificarea Conformității Administrative și a Eligibilității (DUCAE), aprobat prin  Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1340/2019.

    Documentul Unic pentru verificarea Conformității Administrative și a Eligibilității (DUCAE) unifică și centralizează precedentele anexe nr. 2, 3,  4 și  5 ale documentului „Orientări privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”.

Anexa 1 a documentului nu a fost modificată.

 

Documente:

   - Prezentarea comparativă a anexelor documentului „Orientări privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”

    - Ordinul privind modificarea „Orientărilor privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”

 

[29.07.2019] Ordinul privind modificarea „Orientărilor privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1340/2019 privind modificarea „Orientărilor privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”, aferent apelurilor de proiecte lansate in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, impreună cu anexele aferente.

 

Prin acest Ordin, Anexa 2 – Declarație de angajament, Anexa 3 – Declarația de eligibilitate, Anexa 4 – Declarația evitarea dublei finanțări și Anexa 5 – Declarație privind eligibilitatea TVA la „Orientările privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020”, aferent apelurilor de proiecte lansate in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 se modifică și se inlocuiesc cu Anexa 2 – Document Unic pentru verificarea Conformității Administrative și a Eligibilității (DUCAE) pentru Solicitant/Lider și Anexa nr. 3  – Document Unic pentru verificarea Conformității Administrative și a Eligibilității (DUCAE) pentru Partener la „Orientările privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020”, aferent apelurilor de proiecte lansate in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

 

Anexa 1 – Contractul de finanțare rămăne nemodificată.

 

Documente:

   - Ordinul nr. 1340/ 25 iulie 2019 privind modificarea „Orientărilor privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”, aferent apelurilor lansate in cadrul POCU 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene, interimar, nr. 880/2019

   - Anexele documentului „Orientări privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”

 

[25.07.2019] POCU: S-a deschis apelul „Romania profesională – Intreprinderi competitive”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a deschis apelul de proiecte „Romania profesională – Intreprinderi competitive”.

Scopul apelului este imbunătățirea activității de management al resurselor umane in cadrul intreprinderilor și a condițiilor de lucru de care beneficiază angajații din sectoarele economice cu potențial competitiv și domeniile de specializare inteligentă, identificate in strategiile naționale.

Pot depune proiecte angajatorii mari, adică intreprinderile cu min. 250 de salariați, care au o cifră de afaceri de peste 50 milioane euro pe an sau dețin active totale de peste 43 milioane euro. Sunt eligibili de asemenea și solicitanții care intenționează să-și adapteze activitatea la cel puțin unul dintre sectoarele economice/ domeniile de specializare inteligentă identificate in strategiile naționale, pănă la data semnării contractului de finanțare.

Apelul de proiecte se adresează regiunilor mai puțin dezvoltate: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia, dar și teritoriul ITI Delta Dunării. Regiunea București-Ilfov este exceptată de la finanțare.

    Bugetul alocat este 13,65 milioane euro, fiind dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate, din care 500.000 euro pentru implementarea de proiecte in zona ITI Delta Dunării.

Perioada de implementare a unui proiect finanțat in cadrul apelului este de max. 12 luni. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 500.000 de euro. In ceea ce privește contribuția solicitantului, valoarea maximă a ajutorului de stat pentru un proiect de formare este de 250.000 euro.

Proiectele pot fi depuse in sistemul informatic MySMIS in perioada 17 iulie – 18 noiembrie 2019.

    Ghidul solicitantului „Romania profesională – Intreprinderi competitive” este publicat aici: http://bit.ly/2xU1IKA

sus

[25.07.2019] Apelul „Sprijin pentru inființarea de intreprinderi sociale” – lista intermediară privind stadiul procesului de evaluare

    In contextul desfășurării procesului de evaluare in mod continuu, pentru proiectele depuse in cadrul apelului POCU/449/4/16/Consolidarea capacității intreprinderilor de economie socială de a funcționa intr-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru inființarea de intreprinderi sociale”, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară actualizată la data de 24 iulie 2019 privind stadiul procesului de evaluare, cu mențiunea că lista finală aferentă proiectelor aprobate va fi publicată după finalizarea evaluării tuturor cererilor de finanțare depuse și după soluționarea tuturor contestațiilor.

[17.07.2019] Apelul „Stagii de practică pentru elevi”, prelungit pănă la 12 septembrie 2019

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a prelungit pănă la data de 12 septembrie 2019 perioada de depunere a proiectelor in cadrul apelului „Stagii de practică pentru elevi”.

Ordinul pentru modificarea ghidului solicitantului condiții specifice „Stagii de practică pentru elevi”

[17.07.2019] Apelul „Stagii de practică pentru studenți”, prelungit pănă la 30 septembrie 2019

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a prelungit pănă la data de 30 septembrie 2019 perioada de depunere a proiectelor in cadrul apelului „Stagii de practică pentru studenți”.

 Ordinul pentru modificarea ghidului solicitantului condiții specifice „Stagii de practică pentru studenți”

[17.07.2019] Lista finală a cererilor de finanțare aprobate după etapa de soluţionare a contestaţiilor aferente evaluarii tehnice și financiare, pentru apelul Inovare prin formare – Regiuni mai puțin dezvoltate

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate după etapa de soluţionare a contestaţiilor aferente evaluarii tehnice și financiare, pentru apelul de proiecte POCU/469/3/12/Imbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților – Inovare prin formare – Regiuni mai puțin dezvoltate.

sus

[03.07.2019] Lista finală a cererilor de finanțare aprobate după etapa de soluţionare a contestaţiilor aferente evaluării tehnice și financiare – apelul „Bunicii Comunității”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate după etapa de soluţionare a contestaţiilor aferente evaluării tehnice și financiare, pentru apelul de proiecte POCU/436/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținănd grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice in vederea integrării socio-profesionale – BUNICII COMUNITĂȚII Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vărstnice – Regiuni mai puțin dezvoltate.

 Documente:

Lista finală a cererilor de finanțare aprobate după etapa de soluţionare a contestaţiilor aferente evaluării tehnice și financiare

Lista finală a proiectelor rezervă după soluționarea contestațiilor aferente evaluării tehnice și financiare

[03.07.2019] Apelul „Bunicii comunității” – Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vărstnice – Teritoriul ITI Delta Dunării

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul „Bunicii comunității” – Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vărstnice – Teritoriul ITI Delta Dunării – aferent AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4, cu depunere in MySMIS incepănd cu data de 28 iunie 2019, ora 16.00. 

Prezentul apel de proiecte este de tip competitiv, cu termen limită de depunere, destinat exclusiv teritoriului ITI Delta Dunării. 

    Apelul vizează sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii/ accesului la servicii integrate in concordanţă cu nevoile specifice ale persoanelor vărstnice, inclusiv prin utilizarea de soluții inovatoare in furnizarea serviciilor de bază aferente exclusiv teritoriului ITI Delta Dunării. 

Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv este de 2 mil. euro. 

Ghidul solicitantului „Bunicii comunității” – Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vărstnice – Teritoriul ITI Delta Dunării 

[03.07.2019] Apelul „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale in comunitate”, prelungit pănă pe 31 iulie

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la ghidul solicitantului condiții specifice „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale in comunitate” – aferent AP 4/PI 9.iv/OS 4.15.

Modificarea vizează prelungirea apelului pănă la data de 31 iulie 2019, ora 16.00.

       Corrigendum ghidul solicitantului „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale in comunitate”

sus

[03.07.2019] 163,45 mil. euro, finanțări pentru continuarea studiilor

 

    Apelul „Măsuri de educație de tip a doua șansă”, finanțat din Programul Operațional Capital Uman, va fi deschis in perioada 28 iunie – 30 septembrie 2019. 

Proiectele finanțate vor susține tineri și adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie să reintre in sistemul de educație și formare. 

Bugetul apelului 163,45 mil. euro, din care aprox. 145 mil. euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate – Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia, iar 18,45 mil. euro pentru regiunea București-Ilfov. 

 

   Ce finanțăm:
       • Dezvoltarea programelor de tip „A doua șansă”;
       • Furnizarea de programe „A doua șansă”;
       • Servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții. 

   Cine va putea depune proiecte:
       • Agenţii, structuri/alte organisme aflate in subordinea/coordonarea Ministerului Educației Naționale şi alte  organisme publice cu atribuţii in domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calităţii in invăţămăntul preuniversitar;
       • Instituţii de invăţămănt acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară naţională;
       • Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, publici şi privaţi;
       • Furnizori de formare profesională, publici sau privați;
       • Parteneri sociali din invăţămăntul preuniversitar (de ex. organizaţii sindicale);
       • Instituţii de cult şi asociaţii religioase;
       • Administrația Națională a Penitenciarelor şi instituţii subordonate;
       • Instituţii/ agenţii guvernamentale cu atribuţii in domeniul incluziunii sociale;
       • Autorități publice locale cu atribuții in domeniul educaţiei de nivel preuniversitar;
       • ONG-uri. 

 

       Ghidul solicitantului „Măsuri de educație de tip a doua șansă”

[01.07.2019] Varianta actualizata a schemelor de ajutor de minimis „Diaspora Start-Up” si Romania Start-Up Plus

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică varianta actualizata a schemelor de ajutor de minimis „Diaspora Start-Up” si Romania Start-Up Plus” aferente Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3- Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

Actualizarea schemelor de ajutor de minimis menționate vizează in special detalierea atribuţiilor entitaţilor implicate: AM POCU/OIR POCU/administratori scheme de ajutor de minimis/beneficiari de ajutor de minimis.

       Schema de minimis Romania Start Up_obs. CC 27 mai 2019 pdf

       Schema de minimis Diaspora Start Up_cu obs CC 27 mai 2019 pdf

[30.05.2019] Anunţ intenţie inchiriere spaţiu pentru Reprezentanţa Bihor

 

    Anunt

 

[30.05.2019] Stadiul evaluării apelului „Sprijin pentru inființarea de intreprinderi sociale”

 

    In contextul desfășurării procesului de evaluare in mod continuu, pentru proiectele depuse in cadrul apelului POCU/449/4/16/Consolidarea capacității intreprinderilor de economie socială de a funcționa intr-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru inființarea de intreprinderi sociale”, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista privind stadiul intermediar aferent procesului de evaluare,  cu mențiunea că rezultatele finale aferente procesului de evaluare vor fi publicate după finalizarea evaluării tuturor cererilor de finanțare depuse.

De asemenea, avănd in vedere:

– numărul mare de proiecte depuse, respectiv 307, a căror valoare totală eligibilă insumată depășește de 11,7 ori alocarea financiară aferentă apelului de proiecte,

– prevederile documentului Orientări privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cap. 6 – Procesul de evaluare și selecție, conform căruia “[…] Pentru cererile de finanțare admise la finanțare in conformitate cu criteriile de mai jos și care au obținut un punctaj total mai mare sau egal cu pragul minim stabilit prin decizie AM POCU pentru fiecare apel, AM POCU poate decide demararea procesului de contractare, după inchiderea apelului și verificarea condiției privind limita de 5 proiecte care pot fi depuse de o entitate in cadrul unui apel […]”,

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman a decis demararea procesului de contractare și semnarea contractelor de finanțare pentru proiectele care au obținut minimum 92 de puncte in urma finalizării procesului de evaluare tehnică și financiară.

Proiectele selectate la finanțare, dar care au obținut un punctaj mai mic de 92 de puncte,  vor intra in procesul de contractare după finalizarea evaluării tuturor cererilor de finanțare depuse, in ordinea descrescătoare a punctajului obținut, stabilit in funcție de alocarea financiară disponibilă pentru contractare.

 sus

[21.05.2019] Anunţ privind ocupare a 4 posturi in afara organigramei

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest organizează concurs in vederea incadrării pe perioadă determinată, 6 luni (pănă cel tărziu la 31.12.2019), pentru 4 posturi de natură contractuală, in cadrul proiectului „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 123662.

 

Intrebări şi răspunsuri

Formular de inscriere ( pdf; formular editabil rtf)

 

Rezultat selectie dosare

Rezultat interviu

[16.05.2019] Orientări privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică Orientări privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 – varianta consolidată mai 2019. 

Acestea se aplică in tuturor apelurilor POCU care urmează să fie deschise in sistemul informatic MySMIS incepănd cu data publicării acestui document, cu excepția modificărilor aduse prevederilor secțiunii 4.3. Eligibilitatea cheltuielilor din acest document, care sunt aplicabile tuturor apelurilor indiferent de data lansării acestora, fără incălcarea prevederile contractuale aplicabile.

Documente:

Orientări privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

Anexe

Ordinul privind aprobarea Orientărilor privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

[09.05.2019] Anunţ privind ocupare a 2 posturi in afara organigramei

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest organizează concurs in vederea incadrării pe perioadă determinată (pănă la 31.12.2019), pentru 2 posturi de natură contractuală, in cadrul proiectului „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 123662.

 

Erată

Intrebări şi răspunsuri

Formular de inscriere ( pdf; formular editabil rtf)

 

Selecţie dosare

Rezultat interviu

[18.04.2019] AM POCU publică Orientările pentru grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori - Etapa a III-a a mecanismului DLRC

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică „ORIENTĂRILE PENTRU GRUPURILE DE ACȚIUNE LOCALĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI - Etapa a III-a a mecanismului DLRC” aferente Axei Prioritare 5, Obiectivul Specific 5.1. din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Ordin

Anexe pdf

Anexe word si xlsx

sus

[05.04.2019] AM POCU publică listele intermediare cu cererile de finanțare aprobate in etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelurile de proiecte: POCU/436/4/4 si POCU/437/4/4

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică listele intermediare cu cererile de finanțare aprobate in etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelurile de proiecte:

• POCU/436/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținănd grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socioprofesionale/ de formare profesionala adecvate nevoilor specifice in vederea integrării socio-profesionale - Regiuni mai puțin dezvoltate;

• POCU/436/4/4 Lista intermediară a proiectelor aprobate - REZERVE

• POCU/437/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținănd grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socioprofesionale/ de formare profesionala adecvate nevoilor specifice in vederea integrarii socio-profesionale – Regiunea dezvoltată Bucuresti - Ilfov.

Incepănd cu data de 05.04.2019 solicitantii vor fi informati, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant in MySMIS 2014+ in termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS 2014+”.

[21.03.2019] AM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/485/3/14/

 

     Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/485/3/14/ Operațiunea compozită 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6 - Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural.

[13.03.2019] POCU: corrigendum la GS CS „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri”

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului- Condiții Specifice „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 3, OS 4.12, 4.13&4.14.

[12.03.2019] AM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/468/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii – „Sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa I”.

  

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/468/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii – „Sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa I”.

sus

[28.02.2019] AM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/380/6/13/ - Sprijin pentru doctoranzi si cercetători post-doctorat.

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/380/6/13/ - Sprijin pentru doctoranzi si cercetători post-doctorat.

[28.02.2019] AM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/467/4/4/ Reducerea numărului de persoane aparţinănd grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice - Servicii sociale pentru victimele violenței domestice.

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/467/4/4/ Reducerea numărului de persoane aparţinănd grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice - Servicii sociale pentru victimele violenței domestice.

[27.02.2019] Anunţ privind ocupare a 14 posturi in afara organigramei

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest organizează concurs/examen in vederea ocupării a 14 posturi in afara organigramei, personal contractual (consilier IA), pe durată determinată, pănă la 31.12.2019, cu o perioadă de probă de 3 luni, conform prevederilor contractului de finanțare „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 123662.

Erată

Intrebări şi răspunsuri

Formular de inscriere ( pdf; formular editabil rtf)

 

Rezultat selectie dosare

Rezultatele soluţionării contestaţiilor

Planificare interviu

Amanare concurs

Amanare concurs 2

Planificare interviu 2

Rezultat interviu

[27.02.2019] POCU: Intrebări și răspunsuri privind implementarea proiectelor in cadrul schemelor de ajutor de minimis Romănia Start-up Plus / Diaspora Start-up

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică un set de intrebări și răspunsuri pentru a sprijini beneficiarii care implementează proiecte in cadrul schemelor de ajutor de minimis Romănia Start-up Plus / Diaspora Start-up.

Aceste răspunsuri clarifică o serie de intrebări pe care Autoritatea de Management le-a identificat in dialogul cu beneficiarii ajutoarelor de minimis. Dacă aveți alte intrebări față de cele publicate, puteți contacta reprezentanții POCU prin intermediul platformei Helpdesk.

sus

[21.02.2019] POCU: cereri de finanţare aprobate, in cadrul apelului de proiecte POCU/465/4/4/ Program național de sprijin pentru victimele violenței domestice

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, in etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/465/4/4/ cu titlul Program național de sprijin pentru victimele violenței domestice. Incepănd cu data de 19.02.2019, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant in MySMIS 2014+ in termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS 2014+”.

[21.02.2019] POCU: lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/467/4/4/ Servicii sociale pentru victimele violenței domestice

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, in etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/467/4/4/ Reducerea numărului de persoane aparţinănd grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice - Servicii sociale pentru victimele violenței domestice.

Incepănd cu data de 19.02.2019, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant in MySMIS 2014+ in termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS 2014+”.

 

[07.02.2019] AM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, in etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelurile de proiecte POCU/481/5/1/ şi POCU/482/5/1/

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020 publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, in etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelurile de proiecte :

POCU/481/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținănd minorității romă, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC – SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI – etapa a III a, Regiunea mai dezvoltată, pentru etapa de evaluare tehnică și financiară.

POCU/482/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținănd minorității romă, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC – SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI – etapa a III a, Regiuni mai putin dezvoltate, pentru etapa de evaluare tehnică și financiară.

Incepănd cu data de 06.02.2019, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+ cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant in MySMIS 2014+ in termenul precizat in cadrul scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS 2014+”.

 sus

[22.01.2019] AM POCU: AM POCU publică listele cererilor de finanțare care au fost respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte: POCU/436/4/4/ şi POCU/437/4/4/

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică listele cererilor de finanțare care au fost respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte:

POCU/436/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținand grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socioprofesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice in vederea integrării socio-profesionale - Regiuni mai puțin dezvoltate;

POCU/437/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținand grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socioprofesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice in vederea integrării socio-profesionale – Regiunea dezvoltată Bucureşti - Ilfov.

Incepand cu data de 22.01.2019, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse in această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de către solicitant in sistemul MySMIS 2014+ in termenul precizat in cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS”.

[21.01.2019] AM POCU: corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Axa 7. Asistenţă tehnică”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului- Condiții Specifice „Axa 7 Asistenţă tehnică”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 7- Asistenţă Tehnică, Obiectivul specific 7.1. Imbunătățirea capacității AM și OI ale POCU de a gestiona și implementa in mod eficient și eficace programul operațional, Obiectivul specific 7.2. Imbunătățirea capacității beneficiarilor POCU de a implementa in mod eficient și eficace proiecte de tip FSE și Obiectivul specific 7.3. Creșterea gradului de informare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari POCU privind activitățile care pot face obiectul FSE, valorizarea și implementarea de bune practici și inițiative in domeniul FSE.

Modificarea vizează revizuirea listei de cheltuieli eligibile.

[15.01.2019] AM POCU: corrigendum la Ghidul Solicitantului „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți, OS 3.1-3.6.

Modificarea vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectului non-competitiv.

[15.01.2019] AM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Program național de sprijin pentru victimele violenței domestice”

 

    Autoritatea de Management pentru POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului- Condiții Specifice „Program național de sprijin pentru victimele violenței domestice”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 4, OS 4.4.

Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectului non-competitiv.

[10.01.2019] AM POCU publică “Lista intermediară nr.4 a proiectelor respinse in etapa de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii” aferentă cererilor de finanţare depuse in cadrul apelului POCU/449/4/16/ Consolidarea capacităţii intreprinderilor de economie socială de a funcţiona intr-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru infiinţarea de intreprinderi sociale”

 

    Avănd in vedere că procesul de evaluare aferent cererilor de finanţare depuse in cadrul apelului POCU/449/4/16/ Consolidarea capacităţii intreprinderilor de economie socială de a funcţiona intr-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru infiinţarea de intreprinderi sociale” se realizează in mod continuu, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman publică “Lista intermediară nr.4 a proiectelor respinse in etapa de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii”.

Incepănd cu data de 08.01.2019, solicitanţii ale căror cereri de finanţare au fost respinse in această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformităţii administrative şi eligibilităţii şi grilele de evaluare..

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.

Contestaţiile se vor depune de solicitant in sistemul MySMIS 2014+ in termenul precizat in cadrul notificării privind rezultatul verificării conformităţii administrative şi eligibilităţii, potrivit paşilor descrişi in documentul „Modalitatea de depunere a contestaţiei in sistemul informatic MySMIS”.

sus

[10.01.2019] AM POCU publică "Lista intermediară nr.2 a proiectelor admise in etapa tehnico-financiară " aferentă cererilor de finanţare depuse in cadrul apelului POCU/449/4/16/ Consolidarea capacităţii intreprinderilor de economie socială de a funcţiona intr-o manieră auto-sustenabilă - "Sprijin pentru infiinţarea de intreprinderi sociale"

 

    Avănd in vedere că procesul de evaluare aferent cererilor de finanţare depuse in cadrul apelului POCU/449/4/16/ Consolidarea capacităţii intreprinderilor de economie socială de a funcţiona intr-o manieră auto-sustenabilă - "Sprijin pentru infiinţarea de intreprinderi sociale" se realizează in mod continuu, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman publică "Lista intermediară nr.2 a proiectelor admise in etapa tehnico-financiară".

Incepănd cu data de 08.01.2019, solicitantul a cărui cerere de finanţare a fost admisă in această etapă va primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, "Notificare privind rezultatul evaluării tehnice şi financiare şi grilele de evaluare".

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.

Contestaţiile se vor depune de solicitant in sistemul MySMIS 2014+ in termenul precizat in cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice şi financiare, potrivit paşilor descrişi in documentul "Modalitatea de depunere a contestaţiei in sistemul informatic MySMIS".

[08.01.2019] AM POCU: corrigendum „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți, Obiectivele specifice 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6.

Modificarea vizează actualizarea condițiilor de finanțare in conformitate cu legislația in vigoare.

[04.01.2019] AM POCU lansează apelul de proiecte „Sistem Multinivelar de Calificări pentru Invățămăntul Superior”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul non-competitiv „Sistem Multinivelar de Calificări pentru Invățămăntul Superior”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Obiectivul specific 6.8 „Implementarea de măsuri sistemice in invățămăntul terțiar universitar și non-universitar organizat in cadrul instituțiilor de invățămănt superior acreditate pentru a facilita adaptarea la cerințele pieței muncii”.

Tipurile de activități care vor fi finanțate in contextul acestui apel de proiecte vizează imbunătățirea mecanismelor de management universitar, astfel incăt să promoveze calitatea, inclusiv prin multicalificarea pe baza anticipării competențelor solicitate de angajatori și a conținutului inovator.

Alocarea bugetară POCU pentru apelul non-competitiv este de 5.250.000 euro (Contribuția UE + Contribuția RO).

    sus

Anunţuri 2018      Anunţuri 2017      Anunţuri 2016      Anunţuri 2015      Anunţuri 2014