Anunţurile anului 2018

[25.05.2018] Anunţ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

    

    Incepand cu data de 25.05.2018, intră in vigoare Regulamentul (UE) nr.2016/679 din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (prescurtat GDPR), care reglementează folosirea datelor cu caracter personal pentru persoanele fizice. Pentru detalii accesati: http://www.runv.ro/info_caracter_personal.html

[02.05.2018] AM POCU anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului ”Inovare prin formare” (AP3/PI 10iii/OS 3.12)

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadru Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului ”Inovare prin formare” (AP3/PI 10iii/OS 3.12).
Ghidul Solicitantului este postat pe site-ul Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman: http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program
Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise pană la data de 9 mai 2018 pe adresa
cabinet.posdru@fonduri-ue.ro.

[24.04.2018] Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică listele cererilor de finanțare care au fost respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte: POCU 298, POCU 299

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică listele cererilor de finanțare care au fost respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte:

POCU 298 Imbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural – Regiuni mai puțin dezvoltate

POCU 299 Imbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural - Regiune dezvoltată

Incepand cu data de 24.04.2018, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse in această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, scrisoarea de informare şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant in sistemul MySMIS 2014+ in termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS”

(link-ul pentru documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS” este acesta:

 http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/2018/09.02/Modalitatea_privind_depunerea_unei_contestatii_POCU_3.pdf )

[24.04.2018] AM POCU lansează ghidul solicitantului „Bursa student antreprenor - măsură activă pentru cresterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează Ghidul solicitantului „Bursa student antreprenor - măsură activă pentru cresterea participarii studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 Educație și competențe, aprobat prin Ordinul Ministrului 226/20.04.2018 și deschide apelul de proiecte competitiv, cu depunere in MySMIS incepand cu data de 25.04.2018, ora 10.00 și pană in data de 25.07.2018, ora 16.00, aferent Obiectivului specific 6.7. - Creșterea participării la invățămantul terțiar universitar și non-universitare organizat in cadrul instituțiilor de invățămant superior acreditate in special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile, Obiectivul specific 6.9. -Imbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din invățămantul terțiar universitar și non-universitar organizat in cadrul instituțiilor de invățămant superior acreditate in ceea ce privește conținutul educațional inovator şi resursele de invățare moderne şi flexibile, Obiectivul specific 6.10.-Diversificarea ofertelor educaționale in invățămantul terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat in cadrul instituțiilor de invățămant superior acreditate corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI.
Acest apel finanțează proiecte prin mecanismul competitiv dedicate creșterii accesului și echității in invățămantul superior din Romania, prin asigurarea de sprjin financiar studenților din categorii vulnerabile și prin creșterea atractivității ofertelor educaționale, in special in ceea ce privește antreprenoriatul.
Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv este de 71.091.764 euro, dedicată regiunilor mai puțin dezvoltate, contribuția UE fiind de 85%, iar cofinanțarea națională de 15%.

[24.04.2018] AM POCU lansează ghidul solicitantului „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează Ghidul solicitantului - condiții specifice „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 Educație și competențe, aprobat prin Ordinul Ministrului 227/20.04.2018 și deschide apelul de proiecte competitiv, cu depunere in MySMIS incepand cu data de 25.04.2018, ora 10.00 și pană in data de 25.07.2018, ora 16.00, aferent Obiectivului specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de invățămant terțiar universitar și non universitar care iși găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de invățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
Acest apel finanțează activități destinate imbunătățirii tranziției de la educație la viața activă a participanților din invățămantul terțiar universitar (ISCED 8), inclusiv a cercetătorilor post-doctorat.
Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv este de 84.705.882 euro, dedicate regiunilor mai puțin dezvoltate, contribuția UE fiind de 85%,iar cofinanțarea națională de 15%.

sus

[24.04.2018] AM POCU lansează ghidul solicitantului „SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI” – Etapa a III-a mecanismului DLRC

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI” – Etapa a III-a mecanismului DLRC, aprobat prin Ordinul Ministrului 225/20.04.2018 și deschide apelul de proiecte competitiv restrans, cu depunere in MySMIS incepand cu data de 24.04.2018, ora 10.00 și pană in data de 24.05.2018, ora 16.00, aferent Obiectivului Specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și non-romă) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținand minorității romă, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC.
Acest apel reglementează condițiile de finanțare a cheltuielilor de animare și funcționare a Grupurilor de Acțiune Locală ale căror Strategii de Dezvoltare Locală au fost selectate pentru finanțare in cadrul etapei II a mecanismului DLRC.
Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv restrans este de 14.329.460,75 euro, contribuția UE și cofinanțarea națională.

[04.04.2018] AM POCU relansează apelul non-competitiv „Măsuri pentru tinerii NEET II- Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă” AP 2/ PI 8.ii/ OS 2.1

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Ghidul solicitantului, condiții specifice „Măsuri pentru tinerii NEET II - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă” finanțat din Axa prioritară 2, Prioritatea de investiții 8.ii, Obiectivul specific 2.1 „Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu varsta intre 16 - 24 ani, inregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența in regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)”, aprobat prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 4414/30.03.2018 și relansează apelul de proiecte de tip non-competitiv, cu depunere in MySMIS incepand cu data de 05 aprilie 2018 ora 10:00 și pană la 31 iulie 2018, ora 16:00.
Rezultatul așteptat prin sprijinul financiar acordat in cadrul prezentului apel de proiecte este ocuparea crescută a tinerilor NEETs cu varsta intre 16 - 24 ani, inregistrați la SPO, cu rezidența in regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia).
Prezentul apel de proiecte are ca aplicant eligibil Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), inclusiv unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa, și finanțează următoarele tipuri de acțiuni:

Stimularea mobilității forței de muncă (acordarea primelor de activare, a primelor de mobilitate (instalare sau incadrare),

Subvenționarea locurilor de muncă (acordarea subvențiilor angajatorilor care angajează tineri NEETs din grupul țintă),

    Monitorizarea obligațiilor asumate de angajator și/sau tinerii NEET din grupul țintă, ca urmare a intervenției și sprijinului primit in cadrul proiectului strategic non-competitiv.

[26.03.2018] MFE a actualizat Manual de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020

Pentru a veni in intampinarea beneficiarilor de proiecte finanțate din fonduri europene, Serviciul Comunicare Instrumente Structurale și Helpdesk din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a actualizat Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 (MIV).

 

    In noua versiune, informațiile cu privire la măsurile obligatorii de comunicare au fost structurate intr-o secțiune individuală și au fost introduse capitole noi cu privire la caracteristicile materialelor de comunicare sprecifice proiectelor etapizate (fazate), responsabilitățile beneficiarilor și cele ale Autorităților de Management/ Organismelor Intermediare și MFE.

MIV actualizat și formatele de materiale de informare și obiecte promoționale pot fi descărcate accesand link-ul http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare.

sus

[21.03.2018] AM POCU publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul POCU/227/3/8 „Romania profesională – Resurse umane competitive“

 

    AM POCU publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate in etapa tehnică şi financiară, precum și lista de rezervă, ca urmare a soluționării contestațiilor, pentru apelul de proiecte POCU/227/3/8 „Romania profesională – Resurse umane competitive “.

Bugetul pentru acest apel a fost suplimentat pentru a putea finanța și proiectele care – in urma soluționării contestațiilor - au obținut un punctaj mai mare sau egal cu punctajul celor care s-au incadrat inițial in alocarea financiară (91,5 puncte).

In data de 21.03.2018, solicitanții care au contestat evaluarea tehnică și financiară vor primi, prin sistemul informatic MySMIS2014+, Notificarea cu privire la rezultatul soluționării contestației.

De asemenea, in perioada imediat următoare, Organismele Intermediare POCU vor demara procesul de contractare pentru cererile de finanțare aprobate in cadrul acestui apel. 

[20.03.2018] Spre consultare, Ghidul POCU “Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică, in consultare, Ghidul Solicitantului Condiții specifice “Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri”, AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.12, 4.13 & 4.14 aferent Obiectivelor specifice O.S 4.12 Reducerea numărului de copii și tineri plasați in instituții prin furnizarea de servicii la nivelul comunității; O.S 4.13 Creșterea numărului tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat (cu varsta de pană la 18 ani) pregătiți pentru a avea o viață independentă; O.S 4.14 Creșterea numărului de asistenți maternali și sociali la nivelul comunității.

Acest apel reglementează condițiile de finanțare pentru acţiunile sprijinite de POCU privind prevenirea separării copilului de familie, iar pe de altă parte, pe dezinstituţionalizarea copiilor/tinerilor aflaţi in ingrijire in centrele de plasament clasice, care nu pot oferi acestora un mediu de ingrijire cat mai apropiat de cel familial.

Vă rugăm să transmiteți observaţiile/propunerile dumneavoastră privind imbunătățirea documentului mai sus menţionat la adresa de e-mail: serviciisociale@fonduri-ue.ro, pană la data de 30.03.2018. 

[20.03.2018] Corrigendum-ul ”Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”

 

    Autoritatea de Management pentru POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2 & 3.3. Corrigendum-ul vizează clarificarea unor aspecte legate de acțiunile sprijinite in cadrul apelului, respectiv subvenționarea locurilor de muncă și stimularea mobilității forței de muncă, precum și incadrarea cheltuielilor.

Corrigendumul poate fi consultat aici.

[07.03.2018] POCU: Proiecte aprobate aferente apelurilor 257/4/9 „Fii responsabilă de sănătatea ta - sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin - etapa I" și 259/4/9 „Fii responsabilă de sănătatea ta - sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de san - etapa I"

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică listele finale ale cererilor de finanţare care au fost aprobate, in etapa tehnică şi financiară, pentru apelurile de proiecte: 257/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii, cu titlul "Fii responsabilă de sănătatea ta - sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin - etapa I" și 259/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii, cu titlul "Fii responsabilă de sănătatea ta - sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de san - etapa I".

sus

[07.03.2018] AM POCU anunță transmiterea, in sistemul MySMIS, a notificarilor privind rezultatul evaluării tehnice și financiare pentru proiectele admise in evaluarea tehnică și financiară, urmare a soluționării contestațiilor - apelul POCU/90/6.13/6.14

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 anunță transmiterea, in sistemul MySMIS, a notificărilor privind rezultatul evaluării tehnice și financiare pentru proiectele admise in evaluarea tehnică și financiară, urmare a soluționării contestațiilor in cadrul Comitetului de Soluționare a Contestațiilor - etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității pentru apelul POCU/90/6.13/6.14.

Lista finală a solicitanților selectați spre finanțare in cadrul apelului POCU/90/6.13/6.14 va fi publicată după soluționarea contestațiilor depuse in cadrul Comitetului de Soluționare a Contestațiilor - etapa de verificare tehnică și financiară.

[07.03.2018]AM POCU va prelungi, printr-un corrigendum, perioada de depunere a proiectelor cu privire la optimizarea oferelor de studii din invățămantul superior pană la data de 27 aprilie

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 anunță potențialii beneficiari că va prelungi, pană la data de 27 aprilie, apelul nr. 320 „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din invățămantul superior in sprijinul angajabilității”. Prelungirea se va face printr-un corrigendum la Ghidul Solicitantului (care va fi emis, cel tarziu, in data de 12 martie), potențialii beneficiari fiind rugați să nu transmită deocamdată proiecte prin sistemul informatic MySMIS.

Modificările survenite prin corrigendum vin in sprijinul beneficiarilor, fiind solicitate de aceștia după finalizarea procesului de consultare publică și lansarea apelului de proiecte. Integrarea acestor observații in Ghid se face in contextul in care, pană la acest moment, nu a fost inregistrat niciun proiect.

In cadrul prezentului apel de proiecte, implementat prin aplicarea mecanismului competitiv și lansat in contextul Axei Prioritare 6/ PI 10.ii / OS 6.7, 6.9, 6.10 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, bugetul alocat este de 144.295.248 euro (contribuția UE și contribuția națională) pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia).

Tipurile de activități eligibile pentru finanțare in cadrul acestui apel de proiecte vizează, in principal, dezvoltarea și realizarea de proiecte pilot cu privire la furnizarea de cursuri aplicate adresate studenților din ciclul de studii de licență/cursanților, cu scopul creșterii angajabilității absolvenților. Prin cooperarea cu mediul de afaceri, sectorul public și societatea civilă in elaborarea ofertei de studii, universitățile vor avea contribuții relevante la optimizarea structurii economice, sociale și culturale a localităților și regiunilor in care se află și vor stimula inovația in variate alternative.

Apelul de proiecte de tip competitiv, cu termen limită de depunere, aprobat prin Ordinul Ministrului Delegat pentru Fonduri Europene nr.7341/29.12.2017, se bazează pe prevederile Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din invățămantul superior in sprijinul angajabilității” aferent Obiectivelor Specifice: 6.7 „Creșterea participării la invăţămantul terțiar universitar și nonuniversitar organizat in cadrul instituțiilor de invăţămant superior acreditate, in special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile”, 6.9 „Imbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din invățămantul terțiar universitar și nonuniversitar organizat in cadrul instituțiilor de invăţămant superior acreditate, in ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de invăţare moderne şi flexibile” și 6.10 „Diversificarea ofertelor educaționale in invățămantul terțiar universitar și nonuniversitar tehnic organizat in cadrul instituțiilor de invăţămant superior acreditate, corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/domeniile identificate prin SNC şi SNCDI.

[28.02.2018] Corrigendum „Scheme naționale-programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural”

    Autoritatea de Management POCU publică un corrigendum privitor la Ghidul solicitantului „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural” AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 & 3.6.


Corrigendumul poate fi consultat
aici.

sus

[28.02.2018] DGPECU emite Decizia nr 14453 din 27 02 2018 cu privire la decontarea, in cadrul proiectelor finanţate din POCU, a cheltuielilor indirecte ca rată forfetară in procent de maximum 15% din cheltuielile directe eligibile cu personalul.

- Decizia nr 14453 din 27 02 2018 (pdf)

[19.02.2018] Rezultatul final al procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală destinate comunităților marginalizate urbane

 

    Ministerul Fondurilor Europene comunică rezultatul final al procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) propuse spre finanțare in cadrul mecanismului DLRC, in conformitate cu art. 32-35 ale Regulamentului UE nr. 1303/2013.

Reamintim faptul că in data de 28 decembrie 2017 MDRAPFE a publicat Rezultatul preliminar al procesului de evaluare și selecție a SDL (anterior depunerii contestațiilor).

Ca urmare a soluționării contestațiilor, precum și a aprobării Strategiilor selectate pentru finanțare la nivelul Comitetului Comun de Selecție, a fost stabilită Lista finală a SDL selectate pentru finanțare, după cum urmează:

Pentru regiunile mai puțin dezvoltate, 35 SDL au fost selectate pentru finanțare, 10 SDL fiind considerate definitiv respinse;

Pentru regiunile mai dezvoltate (regiunea BI), 2 SDL au fost selectate pentru finanțare, iar 2 SDL au fost respinse.

Această situație reprezintă rezultatul final al procesului de evaluare și selecție, urmand ca strategiile selectate pentru finanțare să fie implementate sub coordonarea GAL-urilor, in acord cu prevederile Orientărilor pentru GAL privind implementarea SDL (etapa a III-a a mecanismului DLRC) și cu instrucțiunile/ghidurile celor două Autorități de Management finanțatoare (AMPOR și AMPOCU).

Toate cele 49 de GAL-uri participante la evaluare vor fi notificate in scris (prin e-mail) in perioada imediat următoare, cu privire la rezultatul final al procesului de evaluare, al punctajului obținut sau al motivelor de respingere a SDL, după caz.

[07.02.2018] AM POCU publică, in consultare, Ghidul Solicitantului „Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 de locuitori

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică, in consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI” aferent Obiectivului Specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținand minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC.

Acest apel reglementează condițiile de finanțare a cheltuielilor de animare și funcționare a Grupurilor de Acțiune Locală ale căror Strategii de Dezvoltare Locală au fost selectate pentru finanțare in cadrul apelului pentru depunerea și selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală (Etapa a II-a mecanismului DLRC).

Vă rugăm să transmiteți observaţiile/propunerile dumneavoastră privind imbunătățirea documentului mai sus menţionat la adresa de e-mail: ssdl@fonduri-ue.ro  pană la data de 16.02.2018.

 sus

[01.02.2018] Ghid POCU in consultare: „Imbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării” (OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6)

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene publică, in consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „Imbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării”aferent Obiectivelor Specifice:

• Obiectivul Specific 3.1: Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii varstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație

• Obiectivul Specific 3.2: Creșterea ocupării cetățenilor romani aparținand minorităţii roma

• Obiectivul Specific 3.3: Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, in special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență

• Obiectivul Specific 3.4: Imbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobandite in sistem nonformal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii varstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație

• Obiectivul Specific 3.5: Imbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobandite in sistem nonformal și informal al cetățenilor romani aparținand minorităţii romă

• Obiectivul specific 3.6: Imbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobandite in sistem nonformal și informal al persoanelor din mediul rural, in special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate in contextul acestui apel de proiecte dedicat teritoriului ITI Delta Dunării sunt cele care vizează ocupare crescută a șomerilor și a persoanelor inactive (cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii varstnici: 55-64 ani, persoanele cu nivel redus de educație), a persoanelor de etnie roma și a persoanelor din mediul rural (in special persoanele din agricultura de subzistență și semi-subzistență).

Vă rugăm să transmiteți observaţiile/propunerile dumneavoastră privind imbunătățirea documentelor mai sus menţionate la adresa de e-mail: formare.competitive@fonduri-ue.ro pană la data de 12.02.2018.

 

[01.02.2018]Ghid POCU in consultare: „Dezvoltarea Locală Integrată (DLI 360) in comunitățile marginalizate” (OS 4.2)

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerulul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene publică, in consultare, Ghidul Solicitantului Condiții Specifice AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.2 „Dezvoltarea Locală Integrată (DLI 360) in comunitățile marginalizate”, dedicat teritoriului ITI Delta Dunării.

Finanțarea proiectelor in cadrul OS 4.2 „Dezvoltarea Locală Integrată (DLI 360) in comunitățile marginalizate”, dedicat teritoriului ITI Delta Dunării, vizează comunitățile marginalizate din acest areal, avand la bază o abordare integrată fundamentată pe nevoile specifice locale prin acțiuni privind integrarea persoanelor pe piața muncii, prin incurajarea participării la stagii și scheme de ucenicie/cursuri de formare profesională, sprijin pentru continuarea educației cu obținerea unor calificări și competențe relevante pentru piața muncii cu efecte concrete in integrarea profesională, precum și prin incurajarea și cultivarea spiritului antreprenorial.

Vă rugăm să transmiteți observatiile/propunerile dumneavoastră privind imbunătățirea documentelor mai sus menţionate la adresa de e-mail: formare.competitive@fonduri-ue.ro pană la data de 12.02.2018.

    

[23.01.2018] AM POCU: lista finală a cererilor de finanţare aprobate, in etapa tehnică şi financiară, pentru apelul POCU/82/3/7 „Romania Start Up Plus”

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista finală a cererilor de finanţare care au fost aprobate, in etapa tehnică şi financiară, pentru apelul de proiecte POCU/82/3/7 „Creşterea ocupării prin susţinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană – Romania Start Up Plus”.

    sus

Anunţuri 2017      Anunţuri 2016      Anunţuri 2015      Anunţuri 2014