Anunţurile anului 2019

[15.01.2019] AM POCU: corrigendum la Ghidul Solicitantului „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți, OS 3.1-3.6.

Modificarea vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectului non-competitiv.

[15.01.2019] AM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Program național de sprijin pentru victimele violenței domestice”

 

    Autoritatea de Management pentru POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului- Condiții Specifice „Program național de sprijin pentru victimele violenței domestice”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 4, OS 4.4.

Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectului non-competitiv.

[10.01.2019] AM POCU publică “Lista intermediară nr.4 a proiectelor respinse in etapa de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii” aferentă cererilor de finanţare depuse in cadrul apelului POCU/449/4/16/ Consolidarea capacităţii intreprinderilor de economie socială de a funcţiona intr-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru infiinţarea de intreprinderi sociale”

 

    Avănd in vedere că procesul de evaluare aferent cererilor de finanţare depuse in cadrul apelului POCU/449/4/16/ Consolidarea capacităţii intreprinderilor de economie socială de a funcţiona intr-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru infiinţarea de intreprinderi sociale” se realizează in mod continuu, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman publică “Lista intermediară nr.4 a proiectelor respinse in etapa de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii”.

Incepănd cu data de 08.01.2019, solicitanţii ale căror cereri de finanţare au fost respinse in această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformităţii administrative şi eligibilităţii şi grilele de evaluare..

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.

Contestaţiile se vor depune de solicitant in sistemul MySMIS 2014+ in termenul precizat in cadrul notificării privind rezultatul verificării conformităţii administrative şi eligibilităţii, potrivit paşilor descrişi in documentul „Modalitatea de depunere a contestaţiei in sistemul informatic MySMIS”.

[10.01.2019] AM POCU publică "Lista intermediară nr.2 a proiectelor admise in etapa tehnico-financiară " aferentă cererilor de finanţare depuse in cadrul apelului POCU/449/4/16/ Consolidarea capacităţii intreprinderilor de economie socială de a funcţiona intr-o manieră auto-sustenabilă - "Sprijin pentru infiinţarea de intreprinderi sociale"

 

    Avănd in vedere că procesul de evaluare aferent cererilor de finanţare depuse in cadrul apelului POCU/449/4/16/ Consolidarea capacităţii intreprinderilor de economie socială de a funcţiona intr-o manieră auto-sustenabilă - "Sprijin pentru infiinţarea de intreprinderi sociale" se realizează in mod continuu, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman publică "Lista intermediară nr.2 a proiectelor admise in etapa tehnico-financiară".

Incepănd cu data de 08.01.2019, solicitantul a cărui cerere de finanţare a fost admisă in această etapă va primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, "Notificare privind rezultatul evaluării tehnice şi financiare şi grilele de evaluare".

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.

Contestaţiile se vor depune de solicitant in sistemul MySMIS 2014+ in termenul precizat in cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice şi financiare, potrivit paşilor descrişi in documentul "Modalitatea de depunere a contestaţiei in sistemul informatic MySMIS".

[08.01.2019] AM POCU: corrigendum „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți, Obiectivele specifice 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6.

Modificarea vizează actualizarea condițiilor de finanțare in conformitate cu legislația in vigoare.

[04.01.2019] AM POCU lansează apelul de proiecte „Sistem Multinivelar de Calificări pentru Invățămăntul Superior”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul non-competitiv „Sistem Multinivelar de Calificări pentru Invățămăntul Superior”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Obiectivul specific 6.8 „Implementarea de măsuri sistemice in invățămăntul terțiar universitar și non-universitar organizat in cadrul instituțiilor de invățămănt superior acreditate pentru a facilita adaptarea la cerințele pieței muncii”.

Tipurile de activități care vor fi finanțate in contextul acestui apel de proiecte vizează imbunătățirea mecanismelor de management universitar, astfel incăt să promoveze calitatea, inclusiv prin multicalificarea pe baza anticipării competențelor solicitate de angajatori și a conținutului inovator.

Alocarea bugetară POCU pentru apelul non-competitiv este de 5.250.000 euro (Contribuția UE + Contribuția RO).

    sus

Anunţuri 2018      Anunţuri 2017      Anunţuri 2016      Anunţuri 2015      Anunţuri 2014