Anunţurile anului 2018

[07.03.2018] POCU: Proiecte aprobate aferente apelurilor 257/4/9 „Fii responsabilă de sănătatea ta - sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin - etapa I" și 259/4/9 „Fii responsabilă de sănătatea ta - sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de san - etapa I"

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică listele finale ale cererilor de finanţare care au fost aprobate, in etapa tehnică şi financiară, pentru apelurile de proiecte: 257/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii, cu titlul "Fii responsabilă de sănătatea ta - sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin - etapa I" și 259/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii, cu titlul "Fii responsabilă de sănătatea ta - sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de san - etapa I".

[07.03.2018] AM POCU anunță transmiterea, in sistemul MySMIS, a notificarilor privind rezultatul evaluării tehnice și financiare pentru proiectele admise in evaluarea tehnică și financiară, urmare a soluționării contestațiilor - apelul POCU/90/6.13/6.14

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 anunță transmiterea, in sistemul MySMIS, a notificărilor privind rezultatul evaluării tehnice și financiare pentru proiectele admise in evaluarea tehnică și financiară, urmare a soluționării contestațiilor in cadrul Comitetului de Soluționare a Contestațiilor - etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității pentru apelul POCU/90/6.13/6.14.

Lista finală a solicitanților selectați spre finanțare in cadrul apelului POCU/90/6.13/6.14 va fi publicată după soluționarea contestațiilor depuse in cadrul Comitetului de Soluționare a Contestațiilor - etapa de verificare tehnică și financiară.

[07.03.2018]AM POCU va prelungi, printr-un corrigendum, perioada de depunere a proiectelor cu privire la optimizarea oferelor de studii din invățămantul superior pană la data de 27 aprilie

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 anunță potențialii beneficiari că va prelungi, pană la data de 27 aprilie, apelul nr. 320 „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din invățămantul superior in sprijinul angajabilității”. Prelungirea se va face printr-un corrigendum la Ghidul Solicitantului (care va fi emis, cel tarziu, in data de 12 martie), potențialii beneficiari fiind rugați să nu transmită deocamdată proiecte prin sistemul informatic MySMIS.

Modificările survenite prin corrigendum vin in sprijinul beneficiarilor, fiind solicitate de aceștia după finalizarea procesului de consultare publică și lansarea apelului de proiecte. Integrarea acestor observații in Ghid se face in contextul in care, pană la acest moment, nu a fost inregistrat niciun proiect.

In cadrul prezentului apel de proiecte, implementat prin aplicarea mecanismului competitiv și lansat in contextul Axei Prioritare 6/ PI 10.ii / OS 6.7, 6.9, 6.10 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, bugetul alocat este de 144.295.248 euro (contribuția UE și contribuția națională) pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia).

Tipurile de activități eligibile pentru finanțare in cadrul acestui apel de proiecte vizează, in principal, dezvoltarea și realizarea de proiecte pilot cu privire la furnizarea de cursuri aplicate adresate studenților din ciclul de studii de licență/cursanților, cu scopul creșterii angajabilității absolvenților. Prin cooperarea cu mediul de afaceri, sectorul public și societatea civilă in elaborarea ofertei de studii, universitățile vor avea contribuții relevante la optimizarea structurii economice, sociale și culturale a localităților și regiunilor in care se află și vor stimula inovația in variate alternative.

Apelul de proiecte de tip competitiv, cu termen limită de depunere, aprobat prin Ordinul Ministrului Delegat pentru Fonduri Europene nr.7341/29.12.2017, se bazează pe prevederile Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din invățămantul superior in sprijinul angajabilității” aferent Obiectivelor Specifice: 6.7 „Creșterea participării la invăţămantul terțiar universitar și nonuniversitar organizat in cadrul instituțiilor de invăţămant superior acreditate, in special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile”, 6.9 „Imbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din invățămantul terțiar universitar și nonuniversitar organizat in cadrul instituțiilor de invăţămant superior acreditate, in ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de invăţare moderne şi flexibile” și 6.10 „Diversificarea ofertelor educaționale in invățămantul terțiar universitar și nonuniversitar tehnic organizat in cadrul instituțiilor de invăţămant superior acreditate, corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/domeniile identificate prin SNC şi SNCDI.

[28.02.2018] Corrigendum „Scheme naționale-programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural”

    Autoritatea de Management POCU publică un corrigendum privitor la Ghidul solicitantului „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural” AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 & 3.6.


Corrigendumul poate fi consultat
aici.

sus

[28.02.2018] DGPECU emite Decizia nr 14453 din 27 02 2018 cu privire la decontarea, in cadrul proiectelor finanţate din POCU, a cheltuielilor indirecte ca rată forfetară in procent de maximum 15% din cheltuielile directe eligibile cu personalul.

- Decizia nr 14453 din 27 02 2018 (pdf)

[19.02.2018] Rezultatul final al procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală destinate comunităților marginalizate urbane

 

    Ministerul Fondurilor Europene comunică rezultatul final al procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) propuse spre finanțare in cadrul mecanismului DLRC, in conformitate cu art. 32-35 ale Regulamentului UE nr. 1303/2013.

Reamintim faptul că in data de 28 decembrie 2017 MDRAPFE a publicat Rezultatul preliminar al procesului de evaluare și selecție a SDL (anterior depunerii contestațiilor).

Ca urmare a soluționării contestațiilor, precum și a aprobării Strategiilor selectate pentru finanțare la nivelul Comitetului Comun de Selecție, a fost stabilită Lista finală a SDL selectate pentru finanțare, după cum urmează:

Pentru regiunile mai puțin dezvoltate, 35 SDL au fost selectate pentru finanțare, 10 SDL fiind considerate definitiv respinse;

Pentru regiunile mai dezvoltate (regiunea BI), 2 SDL au fost selectate pentru finanțare, iar 2 SDL au fost respinse.

Această situație reprezintă rezultatul final al procesului de evaluare și selecție, urmand ca strategiile selectate pentru finanțare să fie implementate sub coordonarea GAL-urilor, in acord cu prevederile Orientărilor pentru GAL privind implementarea SDL (etapa a III-a a mecanismului DLRC) și cu instrucțiunile/ghidurile celor două Autorități de Management finanțatoare (AMPOR și AMPOCU).

Toate cele 49 de GAL-uri participante la evaluare vor fi notificate in scris (prin e-mail) in perioada imediat următoare, cu privire la rezultatul final al procesului de evaluare, al punctajului obținut sau al motivelor de respingere a SDL, după caz.

[07.02.2018] AM POCU publică, in consultare, Ghidul Solicitantului „Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 de locuitori

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică, in consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI” aferent Obiectivului Specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținand minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC.

Acest apel reglementează condițiile de finanțare a cheltuielilor de animare și funcționare a Grupurilor de Acțiune Locală ale căror Strategii de Dezvoltare Locală au fost selectate pentru finanțare in cadrul apelului pentru depunerea și selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală (Etapa a II-a mecanismului DLRC).

Vă rugăm să transmiteți observaţiile/propunerile dumneavoastră privind imbunătățirea documentului mai sus menţionat la adresa de e-mail: ssdl@fonduri-ue.ro  pană la data de 16.02.2018.

 sus

[01.02.2018] Ghid POCU in consultare: „Imbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării” (OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6)

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene publică, in consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „Imbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării”aferent Obiectivelor Specifice:

• Obiectivul Specific 3.1: Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii varstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație

• Obiectivul Specific 3.2: Creșterea ocupării cetățenilor romani aparținand minorităţii roma

• Obiectivul Specific 3.3: Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, in special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență

• Obiectivul Specific 3.4: Imbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobandite in sistem nonformal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii varstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație

• Obiectivul Specific 3.5: Imbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobandite in sistem nonformal și informal al cetățenilor romani aparținand minorităţii romă

• Obiectivul specific 3.6: Imbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobandite in sistem nonformal și informal al persoanelor din mediul rural, in special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate in contextul acestui apel de proiecte dedicat teritoriului ITI Delta Dunării sunt cele care vizează ocupare crescută a șomerilor și a persoanelor inactive (cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii varstnici: 55-64 ani, persoanele cu nivel redus de educație), a persoanelor de etnie roma și a persoanelor din mediul rural (in special persoanele din agricultura de subzistență și semi-subzistență).

Vă rugăm să transmiteți observaţiile/propunerile dumneavoastră privind imbunătățirea documentelor mai sus menţionate la adresa de e-mail: formare.competitive@fonduri-ue.ro pană la data de 12.02.2018.

 

[01.02.2018]Ghid POCU in consultare: „Dezvoltarea Locală Integrată (DLI 360) in comunitățile marginalizate” (OS 4.2)

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerulul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene publică, in consultare, Ghidul Solicitantului Condiții Specifice AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.2 „Dezvoltarea Locală Integrată (DLI 360) in comunitățile marginalizate”, dedicat teritoriului ITI Delta Dunării.

Finanțarea proiectelor in cadrul OS 4.2 „Dezvoltarea Locală Integrată (DLI 360) in comunitățile marginalizate”, dedicat teritoriului ITI Delta Dunării, vizează comunitățile marginalizate din acest areal, avand la bază o abordare integrată fundamentată pe nevoile specifice locale prin acțiuni privind integrarea persoanelor pe piața muncii, prin incurajarea participării la stagii și scheme de ucenicie/cursuri de formare profesională, sprijin pentru continuarea educației cu obținerea unor calificări și competențe relevante pentru piața muncii cu efecte concrete in integrarea profesională, precum și prin incurajarea și cultivarea spiritului antreprenorial.

Vă rugăm să transmiteți observatiile/propunerile dumneavoastră privind imbunătățirea documentelor mai sus menţionate la adresa de e-mail: formare.competitive@fonduri-ue.ro pană la data de 12.02.2018.

    

[23.01.2018] AM POCU: lista finală a cererilor de finanţare aprobate, in etapa tehnică şi financiară, pentru apelul POCU/82/3/7 „Romania Start Up Plus”

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista finală a cererilor de finanţare care au fost aprobate, in etapa tehnică şi financiară, pentru apelul de proiecte POCU/82/3/7 „Creşterea ocupării prin susţinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană – Romania Start Up Plus”.

    sus

Anunţuri 2017      Anunţuri 2016      Anunţuri 2015      Anunţuri 2014