Anunţurile anului 2018

[15.12.2017] AM POCU lansează Ghidul Solicitantului Condiţii Specife „Imbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare - pentru șomeri și persoane inactive“

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman lansează Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „Imbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare - pentru șomeri și persoane inactive“ aferent Obiectivelor Specifice:

  • Obiectivul specific 3.1: Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii varstnici, 55-64 ani, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație

  • Obiectivul specific 3.2: Creșterea ocupării cetățenilor romani aparținand minorităţii romă

  • Obiectivul specific 3.3: Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, in special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență

  • Obiectivul specific 3.4: Imbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobandite in sistem nonformal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii varstnici, 55-64 ani, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație

  • Obiectivul specific 3.5: Imbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobandite in sistem nonformal și informal al cetățenilor romani aparținand minorităţii romă

  • Obiectivul specific 3.6: Imbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobandite in sistem nonformal și informal al persoanelor din mediul rural, in special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență.

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate in contextul acestui apel de proiecte sunt cele care vizează ocupare crescută a șomerilor și a persoanelor inactive (cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii varstnici, 55-64 ani, persoanele cu nivel redus de educație), a persoanelor de etnie romă și a persoanelor din mediul rural (in special persoanele din agricultura de subzistență și semi-subzistență);

Apelul de proiecte este competitiv cu depunere continuă, proiectele urmand a fi depuse in perioada 04.01.2018 - 28.02.2018.

Apelul de proiecte se adresează:

Furnizorilor acreditaţi de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă - acreditați in conformitate cu prevederile Hotărarii Guvernului nr.277/21.03.2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

Furnizorilor autorizati de formare profesională - autorizați in conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adulţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Centrelor autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decat cele formale, acreditate conform Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4.543/468/2004, pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decat cele formale, cu modificările şi completările ulterioare;

Asociațiilor și fundațiilor - persoane juridice de drept privat constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/30.01.2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Organizațiilor sindicale (sindicate, federații sindicale, confederații sindicale sau uniuni sindicale teritoriale) - persoane juridice de drept privat, constituite in conformitate cu Legea dialogului social nr. 62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Organizațiilor patronale (patronate, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale) - persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite in conformitate cu
Legea dialogului social nr. 62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Intreprinderilor sociale de inserție - persoane juridice atestate conform Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare;

Organizațiilor de tineret - persoane juridice de drept privat și fără scop patrimonial, definite conform art.11 alin.1 din Legea tinerilor nr. 350/2006, constituite conform Ordonantei Guvernului nr. 26/30.01.2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Angajatorilor - persoane juridice de drept privat constituite conform Legii nr. 31/16.11.1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Camerelor de Comerţ şi Industrie - persoane juridice de utilitate publică, organizații autonome,
neguvernamentale, fără scop patrimonial, organizate in temeiul dispoziţiilor din Legea camerelor de comerţ din Romania nr. 335/06.12.2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Ghidul Solicitantului Conditii Specifice şi documentele anexe pot fi consultate aici.

    sus

Anunţuri 2017      Anunţuri 2016      Anunţuri 2015      Anunţuri 2014