INTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI IMPLEMENTARE PROGRAM POCU 2014-2020

 

Lista cu răspunsurile aferente Óntrebărilor legate de colectarea și raportarea indicatorilor, precum și răspunsuri ce țin de implementarea proiectelor

 

 

1. Certificatele de atestare fiscală emise de către ANAF trebuie prezentate in original (cu semnătură şi ştampilă ANAF) sau sunt acceptate şi cele emise prin Spaţiul Privat Virtual (SPV)?

 

R:

OIR POSDRU NV recomandă solicitarea certificatelor de atestare fiscală prin intermediul SpaţiuluiPrivat Virtual (SPV), acesta poartă semnătura digitală ANAF şi pot fi acceptate fără restricţii de către instituţia noastră in cadrul procedurilor de contractare precum şi de către orice autoritate contractantă in realizarea procedurilor de achiziţie publică. (document ataşat pdf)

 

2. Intrebare din partea unei Unităţi Administrativ Teritoriale (UAT)

   Vă rugăm să analizaţi şi să exprimaţi un punct de vedere cu privire la modalitatea de angajare a personalului precum şi nivelul incadrării salariale a acestui personal, şi anume:

   a.       Să ne comunicaţi cadrul legal pe baza căruia se va angaja personalul din afara instituţiei?

   b.      Dacă nivelul incadrării salariale a personalului angajat va fi cel prevazut in cererea de finanţare, respectiv bugetul aprobat al proiectului cu respectarea plafoanelor din Ghidul Solicitantului Condiţii Generale POCU?

   c.       In situaţia in care se aplică alte prevederi legale referitor la nivelul salarial vă rog să ne menţionaţi care este legislaţia şi care va fi modul de calcul al salariilor?

 

R:

Angajarea personalului contractual in cadrul instituțiilor/autorități publice pentru activități desfășurate in cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile

 

   Posibilitatea instituțiilor/autorităților publice de a incadra personal contractual cu scopul de a desfășura activități in cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene  nerambursabile este reglementata prin Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, care constituie cadrul legal general.

  

   Conform art. 16 alin. 10 din Legea 153/2017: “(…), in cadrul instituțiilor și/sau autorităților publice poate fi incadrat personal cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe posturi in afara organigramei, prin act administrativ al conducătorului instituției. Angajarea se face cu unicul scop de a desfășura numai activități in cadrul proiectelor finanțate in condițiile alin. (1), conform prevederilor contractului/acordului/ordinului de finanțare semnat de către instituția beneficiară cu autoritatea finanțatoare și in limita sumelor. (…)”.

 

  Incadrarea personalului contractual cu scopul de a desfășura activități in cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene  nerambursabile este condiționată de respectarea dispozițiilor OUG 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu privire la stabilirea numărului de posturi din cadrul instituției/autorității publice.

 

   Incadrarea personalului contractual cu scopul de a desfășura activități in cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene  nerambursabile se realizează numai prin concurs sau examen, după caz, conform următoarelor prevederi legale:

            1. art. 30 din Legea 53/2003 privind Codul Muncii, republicata cu modificările si completările ulterioare;

            2. art. 31 alin 1 si 2 din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

           3. HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 

   Salarizarea personalului contractual angajat in cadrul instituțiilor/autorităților publice cu scopul de a desfășura activități in cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene  nerambursabile:

- se va face la nivelul de salarizare aplicabil pentru funcțiile similare din instituția/autoritatea publică unde se desfășoară activitatea, cu suportarea integrală a drepturilor salariale brute și a contribuțiilor sociale aferente, după caz, din bugetul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile, conform regulilor privind eligibilitatea cheltuielilor stabilite. Cheltuielile cu salariile personalului care işi desfășoară activitatea in cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, pe bază de contract individual de muncă pe durată determinată, se suportă din titlul de cheltuieli din care este finanțat proiectul, in limita bugetului aprobat, conform prevederilor art. 16 alin. 10, teza III din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

- aplicarea prevederilor art. 16 alin. 10 se realizează in contextul dispozițiilor art.11 alin. 4 din același act normativ  – “Nivelul veniturilor salariale se stabilește, in condițiile prevăzute la alin. (1) și (3), fără a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar sau, după caz, a indemnizației lunare a vicepreședintelui consiliului județean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului Bucuresti, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraș, municipiu, sectoarele municipiului Bucuresti, primăria generală a municipiului Bucuresti, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate in bugetele de venituri și cheltuieli”.

 

   Aprobarea de către OIR  a unei notificări avand ca obiect inlocuirea sau introducerea de membri noi in echipa de implementare reprezintă strict confirmarea faptului ca persoana propusa indeplinește condițiile din Cererea de finanțare.

Responsabilitatea respectării tuturor prevederilor legale cu privire la incheierea contractului individual de munca  aparține exclusiv angajatorului.

UAT se va asigura prin viza de legalitate aplicata de către responsabilul UAT, conform procedurilor proprii/legislației aplicabile ca toate contractele individuale de munca depuse la cererile de plata/rambursare au, fost incheiate cu respectarea legii.

 

Faţă de răspunsul acordat anterior, atragem atenţia tuturor celor interesaţi asupra apariţiei  OUG 91/2017 care introduce  modificări/clarificări suplimentare.

sus

 

3. Vă rugăm să ne transmiteţi prezentările de la intalnirea de Joi 02.11.2017

 

R:

- Prezentare Achizitii publice (pdf)

- Prezentare Compartiment Monitorizare (pdf)

- Prezentare Compartiment Verificare Proiecte (pdf)

- Prezentare Compartiment Nereguli (pdf)

 

4. Vă rog să ne comunicaţi care este conţinutul minim al dosarului achiziţiei directe conform Legii 98/2017?

 

R:

 

Beneficiarii au obligaţia de a depune dosarul achiziţiilor cu cel putin 10 zile inaintea depunerii cererii de rambursare/cererii de plată. In vederea facilitării verificărilor dar şi asigurării respectării cadrului legal in vigoare, OIR Nord-Vest recomandă realizarea tuturor achiziţiilor publice directe prin intermediul SEAP, prin utilizarea catalogului electronic.

 

Orientativ, in funcţie de situaţie, Beneficiarul va depune la dosarul achiziţiei următoarele:

 Beneficiarul va păstra la sediul său, conform obligaţiilor contractuale asumate intreaga documentaţie aferentă achiziţiei, pe care o va putea pune la dispoziţie in cazul unor solicitări suplimentare.

- Declaraţie comună Conflict de interese (pdf)

 

5. Vă rog să ne comunicaţi Decizia nr 14453 din 27 02 2018 cu privire la decontarea, in cadrul proiectelor finanţate din POCU, a cheltuielilor indirecte ca rată forfetară in procent de maximum 15% din cheltuielile directe eligibile cu personalul.

- Decizia nr 14453 din 27 02 2018 (pdf)

 

 

sus